ประมวลภาพ การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ 25.12.16

" พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมี
ท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง
ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น "
- ลูกา 2:14 -